Inspiratie voor tijdens de feestdagen

Logo IKPOBDe stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van het Openbaar Bestuur (IKPOB) organiseert activiteiten en laat onderzoek naar verbetering van het openbaar bestuur en versterking van het ambtelijk vakmanschap. Via hun site en nieuwsbrief kun je goed op de hoogte blijven van nieuwe initiatieven op dat gebied. Ook de agenda is heel handig.

Voor de feestdagen hebben ze een aardig presentje.  Je kunt nu kosteloos één exemplaar bestellen uit onderstaande reeks boeken en rapporten. Sommige ervan zijn ook digitaal te verkrijgen, maar niet allemaal. En ingepakt is het een mooi cadeautje om voor een andere ambtenaar onder de kerstboom te leggen!


Botsende Rationaliteiten ‘Hij begrijpt er dus helemaal niets van!’
‘Botsende Rationaliteit’ is een handzaam boek voor de publieke professional. Het vormt het eindresultaat van een verkenning van Roel in ‘t Veld en Albert Jan Kruiter naar het vermogen van publieke professionals om in hun dagelijkse werk tot samenwerking te komen. Het boek geeft een diepgaand inzicht in hoe oriëntaties op professionaliteit tot ‘botsende rationaliteiten’ leiden.


Transformeren, gewoon doen
De transitie van de zorg is een feit. De wetgever heeft in drie wetten vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de (jeugd)zorg, welzijn en participatie. Echter, gemeenten hebben minder geld gekregen om deze zorg ook daadwerkelijk uit te voeren. Hoe bied je burgers dan de noodzakelijke zorg zonder je budget te overschrijden? En hoe stimuleer je dat burgers ook zelf verantwoordelijkheid nemen? Gemeenten zullen hiervoor samen met aanbieders van zorg en welzijn en de burgers, ook een zorgvernieuwing tot stand moeten brengen. Suzanne Bunnik, adviseur en coach Sociaal Domein, experimenteerde de afgelopen jaren, samen met de medewerkers van zes wijkteams, met een nieuwe aanpak.


 

Spraakmakend Leiderschap
‘Spraakmakend Leiderschap’ is een interessant boek voor de gemeentesecretaris, maar ook zeker inspirerend voor de publieke professional in het algemeen. Het vormt het eindresultaat van een verkenning van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en IKPOB naar de ‘linguïstische vingerafdruk van de gemeentesecretaris’.


Condities voor kennisdeling
In opdracht van het Kenniscentrum Publieke Zaak van de HAN heeft Wenne Bergman, Bestuurskundige en docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MDW) bij de HAN, onderzoek gedaan naar het functioneren van het Kennisplatform Achterhoek. Dit onderzoek heeft als doel de factoren op te sporen die kennisdeling in de regio kunnen bevorderen. Op basis van een grondige literatuurverkenning is er een analysekader opgesteld. Hierin zijn factoren die een rol kunnen spelen in kennisdeling tussen professionals geïnventariseerd. Dit kader is vervolgens richtinggevend geweest voor het empirisch onderzoek naar het functioneren van het platform.


  

De Praktijk; Leren Werken aan Publieke Waarden
‘De Praktijk; Leren Werken aan Publieke Waarden’ vormt het eindresultaat van een inventarisatie naar leren werken aan publieke waarden. Het doel van het onderzoekstraject ‘De Praktijk’ is om gezamenlijk, en al werkend en lerend, in bestaande praktijken te ontdekken of op deze manier leren ook echt leidt tot een versnelling en sterkere antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. In ‘De Praktijk’ gaan we hier verder op in. Er is een leeromgeving ontworpen, uitgetest en beschreven, die poogt mensen die samenwerken aan een publieke opgave, te helpen om in en mét de werkelijkheid van alledag vooruit te komen. ‘De Praktijk’ is, net als de voorgaande publicatie ‘De Oriëntatie’, een initiatief van PLUK, NSOB en IKPOB en is uitgevoerd in vier pilots met als begeleiders: Maike Popma van KING, Batian Nieuwerth en Yvonne Geerdink van Pluk en Lex Mellink van Mellinksocialeveiligheid.


  

Heren, Hoeren, Heiligen
Het vertrouwen van de samenleving in haar politieke bestuurders neemt steeds verder af. Daarmee komt de legitimiteit van het bestuur onder druk te staan. Wat ligt hieraan ten grondslag? En belangrijker, wat kan de bestuurder doen om de vertrouwenskloof te dichten? Basile Lemaire beschrijft in Heren, Hoeren, Heiligen op een praktische manier hoe de bestuurder, als mens, het vertrouwensherstel kan inzetten: door te kiezen voor publiek leiderschap, het stellen van publieke doelen en door te kiezen voor het participerend oplossen van maatschappelijke uitdagingen

  


De Dynamische Gemeente
‘De Dynamische Gemeente’ is geschreven door George Evers en Jeroen Pepers. Het boek gaat over dynamiek en over beweging in de gemeentelijke organisatie. Beweging die nodig is om al die turbulentie die van buitenaf op ons afkomt, goed tegemoet te kunnen treden. Er wordt gekeken naar hoe de gemeentelijke organisatie met HRM de eigen medewerkers helpt om de competenties te verwerven, te behouden en te verscherpen. Competenties die nodig zijn om al die turbulentie succesvol tegemoet te treden.


Ambtelijk Vakmanschap 3.0 
In zijn onderzoek is Paul ’t Hart ingegaan op de ‘grote lijn’ aan ontwikkelingen in samenleving, politiek en bestuur die het decor, de agenda en de formele en informele spelregels van de Nederlandse ambtenarij als geheel bepalen. In deze publicatie worden de contouren van het Nederlands Bestuursmodel geschetst door de eeuw heen tot aan het heden. Om van hieruit verder in te gaan op ‘Ambtelijk Vakmanschap 3.0′.


Reflectiebundel op Ambtelijk Vakmanschap 3.0 van Paul ’t Hart
Paul ’t Hart heeft als start van De Zoektocht vorig jaar een onderzoek gedaan naar het handwerk van de overheidsmanager. De resultaten van dit onderzoek zijn vormgegeven in een essay ‘Ambtelijk Vakmanschap 3.0’. Aansluitend hierop is een oproep gedaan aan geïnteresseerden om een reactie te geven op dit essay. Deze reacties zijn gebundeld in de Reflectiebundel Ambtelijk Vakmanschap 3.0. waarin overheidsmanagers en ambtenaren reflecteren.


Nieuwsgierig naar één van deze boeken? Dan kunt u één gratis exemplaar bestellen door een e-mail, voorzien van uw adresgegevens, te sturen naar info@IKPOB.nl

Davied van Berlo

Initiatiefnemer van Ambtenaar 2.0 en Pleio. Schrijver van de boeken "Ambtenaar 2.0", "Wij, de overheid" en "De Nieuwe Overheid". Redacteur van De Ambtenaar.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: